REGULAMIN

Regulamin konkursu „Szkolne Inkubatory Ekologiczne” zwany dalej „Regulaminem” [ZMIENIONY]


§ 1

Informacje ogólne


1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą Szkolne Inkubatory Ekologiczne” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Socjalna PIAST, z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Jana Siemińskiego 22 (zwany dalej także „Organizatorem”).
3. Konkurs jest realizowany i finansowany w ramach Projektu Szkolne Inkubatory Inicjatyw Ekologicznych. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorem”), zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli (zwanym dalej BMF) i na podstawie umowy dotacji z dnia 09.12.2021 nr. K2d/1060, zawartej między Spółdzielnią Socjalną PIAST a Fundacją Stocznia.
4. Konkurs jest wydarzeniem o zasięgu górnośląskim, skierowany do nauczycieli, oraz uczniów szkół podstawowych (zwanych dalej „Uczestnikami”).
5. Celem konkursu jest:

1) rozwój wiedzy nauczycieli na temat tworzenia pomocy edukacyjnej w zakresie ekologii oraz metod aktywizacji uczniów do działań proekologicznych, a tak że, do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,

2) wzmocnienie świadomości ekologicznej uczniów, ciekawości, dotyczącej działań proekologicznych, poprzez tworzenie, konstruowanie, przeprowadzanie doświadczeń.

6. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu szkolnej ekopracowni, oraz stworzeniu przez uczniów rysunku planowanej ekopracowni.
7. Powstałe w ten sposób Projekty ekopracowni (zwane dalej Pracami Konkursowymi), składające się z projektu ekopracowni i rysunku planowanej ekopracowni, będą poddane ocenie Komisji Konkursowej, następnie, wybrane Prace Konkursowe, będą służyły podstawą do stworzenia ekopracowni w salach lekcyjnych szkół, lub na świeżym powietrzu.
8. Po zakończeniu realizacji ekopracowni Uczestnicy przeprowadzą warsztaty dla swoich rówieśników i uczniów z młodszych klas ze swojej szkoły.
9. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

§ 2

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1) stworzenie grupy (zwanej dalej „Grupą konkursową”), składającej się z co najmniej trzech uczniów szkoły podstawowej, pod przewodnictwem jednego nauczyciela (Zwanego dalej „Opiekunem”),

2) stworzenie Pracy Konkursowej, składającej się z projektu ekopracowni oraz rysunku planowanej ekopracowni, wykonanego przez uczniów,

3) rejestracja projektu wraz z rysunkiem poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.szkolneinkubatoryekologiczne.pl, rejestracji projektu dokonują Opiekunowie, którzy są zobowiązani podać wszystkie informacje, jakie są wymagane w formularzu.

2. Grupa konkursowa może zgłosić jedną Pracę Konkursową.
3. Praca Konkursowa nie może zawierać doświadczeń, wymagających używania otwartego ognia lub środków, mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników lub obserwatorów.
4. Organizator zastrzega, że warunkiem przyjęcia Pracy Konkursowej do Konkursu jest, aby nie była ona przedmiotem innych konkursów prowadzonych przez Organizatora w przeszłości, ani w trakcie trwania Konkursu. Ponadto, praca Konkursowa, nie będzie uwzględniana w konkursach, organizowanych przez Organizatora w przyszłości.
5. Zgłoszenia, przesłane po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 nie będą rozpatrywane.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 3

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Opiekunów, jest organizator, którego pełna nazwa i siedziba, zostały wskazane w §1 ust. 2 Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) oraz wyrażenie przez Opiekunów zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Podane w Formularzu dane, przetwarzane będą wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szczególności komunikacji z Uczestnikami, wybrania laureatów oraz ogłoszenia wyników Konkursu. Ponadto, Opiekun może wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w Formularzu w celu kontaktowania się Organizatora z Operatorem w sprawie udziału w badaniach lub konkursach,
jeżeli takie będą organizowane w przyszłości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Opiekuna w calu kontaktowania się z nim w sprawie udziału w badaniach lub konkursach, nie ma wpływu na udział w Konkursie, jednak jest niezbędna do skontaktowania się w sprawie udziału w badaniu lub konkursie - podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania Formularza zgłoszeniowego przez okres niezbędny do zrealizowania wszystkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, przy czym, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
5. W przypadku wyrażenia przez Opiekuna zgody na przetwarzania jego danych osobowych w celu kontaktowania się z nim w sprawie badania lub konkursu, dane te będą przetwarzane do dnia 31 grudnia 2026 r.
6. Opiekunowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Opiekunowi nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych z uwagi na fakt, ze podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Opiekunowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: lukasz.loj@klaster.org.pl. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
9. Opiekunowi przysługuje prawo do złożenia skargi na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych, wymaganych w Formularzu, jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
11. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
12. Decyzje, dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu naboru od udziału w Konkursie, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decyzje, dotyczące kontaktowania się w sprawie udziału w badaniu lub konkursie, także nie będą podejmowany w sposób zautomatyzowany.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych danych osobowych.

§4

Przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany jest w 3 opisanych poniżej etapach.
2. I etap: zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez rejestrację Prac Konkursowych. Rejestracja Prac Konkursowych będzie trwała od dnia 24.11.2021 do dnia 12.01.2022 włącznie i polega na wypełnieniu i przesłaniu do Organizatora Formularza dostępnego na stronie www.szkolneinkubatoryekologiczne.pl.
3. II etap: na podstawie przeprowadzonej oceny Prac Konkursowych, nastąpi wybranie 10 Prac Konkursowych. W Konkursie nie wyróżnia się poszczególnych miejsc, zajętych przez laureatów.
4. III etap: Podanie wyników Konkursu na stronie internetowej Konkursu nastąpi w dniu 14.01.2022.

§ 5

Komisja Konkursowa

1. Na potrzeby Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa odpowiada za merytoryczną ocenę Prac Konkursowych, nadesłanych w ramach I etapu Konkursu. Komisja Konkursowa będzie składała się z czterech osób.

§ 6

Ocena Prac Konkursowych

1. Prace Konkursowe oceniane będą pod kątem wartości merytorycznej oraz spełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.
2. Merytoryczna ocena Pracy Konkursowej zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów. Komisja Konkursowa przyznaje punkty za kryteria a), b), c), d), f) tylko w przypadku przyznania punktów za kryterium e):

a) pomysłowość (0-5),

b) trwałość rezultatów (0-5),

c) łatwość wykonania ekopracowni (0-5),

d) wartość edukacyjna ekopracowni (0-5),

e) cena i racjonalność wydatków (0-5),

f) wkład uczniów w projekt i wykonanie (0-10).

3. O przyznaniu finansowania, o których mowa w § 7 Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail Opiekunów, wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku podania błędnych, uniemożliwiających kontakt, danych kontaktowych, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Pracy Konkursowej zgłoszonej przez tego Opiekuna.

§ 7

Wybór i ogłoszenie

1. Komisja Konkursowa wybierze 10 Prac Konkursowych, które uzyskają największą ilość punktów.
2. Realizacja wskazanych Prac Konkursowych zostanie sfinansowana do kwoty 3000 zł za 1 Pracę Konkursową.
3. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu rejestracji Prac Konkursowych na stronie internetowej www.szkolneinkubatoryekologiczne.pl
4. Z każdą ze szkół zostanie podpisane porozumienie o współpracy przy realizacji ekopracowni. Integralną częścią porozumienia będzie zgoda szkoły na utworzenie ekopracowni i umożliwienie realizacji Prac Konkursowych, przedstawiających projekt, na jej terenie oraz obowiązani do opieki nad ekopracownią po zakończeniu Konkursu.

§ 8

Prawa autorskie

1. Zgłoszona w Konkursie Praca Konkursowa (zwana dalej także „Utworem”), stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm. ).
2. Opiekun, przesyłający Pracę Konkursową, oświadcza, że:

1) jest uprawniony do złożenia w imieniu osób, które brały udział w tworzeniu Pracy Konkursowej, oświadczeń, o których mowa w ust. 3–8 poniżej,

2) jest ona wolna od wad fizycznych i prawnych.

3. Z chwilą przesłania Organizatorowi Pracy Konkursowej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Opiekun udziela CNK licencji do korzystania z Utworu oraz zezwala na korzystanie i rozporządzenie prawami zależnymi do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu,

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,

4) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach,

5) wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów, łączenie z innymi utworami,

6) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet,

7) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy Utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.

4. Udzielenie licencji nastąpi w dniu dostarczenia Utworu do Organizatora.
5. Opiekun dostarczając Utwór zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworu, tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Organizator.
6. Opiekun dostarczając Utwór oświadcza, że na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Utwór jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym praw własności intelektualnej oraz będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
7. Uczestnicy, którzy dostarczyli do Organizatora Prace Konkursowe, oraz wzięli udział w filmie promującym, niniejszym nieodpłatnie wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo ani terytorialnie korzystanie przez Organizatora z wizerunków osób, które zostały utrwalone w filmie lub na zdjęciach, w następujący sposób:

1) umieszczanie w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących statutowej działalności Organizatora lub Operatora,

2) umieszczanie na stronach internetowych Organizatora lub Operatora – YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,

3) publicznego wyświetlania w związku z działalnością promocyjną lub edukacyjną prowadzoną przez Organizatora lub Operatora.

8. Prawo, o którym mowa w ust. 7, zostaje udzielone z chwilą dostarczenia filmu do Organizatora.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Bieżące informacje, dotyczące Konkursu, publikowane są na stronie internetowej: www.szkolneinkubatoryekologiczne.pl
2. Wszelką korespondencję elektroniczną, związaną z Konkursem, należy kierować na adres: lukasz.loj@klaster.org.pl. Telefon kontaktowy do Organizatora: +48 732 259 513.
3. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
4. Uczestnicy nieodpłatnie wyrażają zgodę na udział w badaniach naukowych przeprowadzanych przez Organizatora w ramach Konkursu w trakcie jego trwania oraz podczas wydarzeń mu towarzyszących. Przez badania rozumie się analizę Prac Konkursowych i przesłanych materiałów, badania ilościowe (w tym wypełnianie kwestionariuszy, ankiet itp.) oraz badania jakościowe (w tym wywiady pogłębione, grupy fokusowe itp.). Organizator dopuszcza
możliwość wycofania się z udziału w badaniach w całości lub z wybranych modułów badawczych.
5. Poszczególne etapy Konkursu, a także wydarzenia związane z Konkursem, mogą być rejestrowane przez Organizatora w formie nagrań audio, wideo, audio-wideo, fotografii i innych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności w przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Konkursu. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu na stronie internetowej wskazanej w ust. 1.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Spory związane z realizacją Konkursu rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies